Become part of global society of musicians, singers,
rappers, songwriters, music programmers, DJs, music producers & critics.

Instagram

Follow Us

Regulamin

Regulamin dystrybucji biletów za pośrednictwem serwisu UrbanatorDays.com

Definicje
Używane w treści niniejszego Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane poniżej, chyba, że z treści Regulaminu wyraźnie wynika inne znaczenie:

 • Bilet – potwierdzenie prawa uprawnionego posiadacza Biletu do uczestnictwa w wybranej Imprezie, dostępnej na UrbanatorDays.com, zgodnie z Regulaminem Organizatora. W zależności od rodzaju Imprezy i decyzji Organizatora Bilety mogą być sprzedawane jako Bilety imienne lub na okaziciela i mogą być dostarczane w formie elektronicznej. Bilety dostępne na UrbanatorDays.com wydawane są na zasadach określonych w Regulaminie UrbanatorDays.com. Ilekroć w Regulaminie mowa o Bilecie w liczbie pojedynczej, należy to odpowiednio stosować do liczby mnogiej i odwrotnie.
 • Dowód Zakupu – Bilet lub paragon fiskalny albo inny dokument potwierdzający zakup Biletu, np. wydruk z karty kredytowej, potwierdzenie mailowe.
 • Dzień roboczy – każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.
  UrbanatorDays.com – Fundacja Urbaniak.com z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zelazna 67/75 (00-871 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – pod numerem KRS 0000213808, NIP 7251891649, REGON 473299900.
  prowadząca dystrybucję biletów na wydarzenia kulturalne za pośrednictwem Systemu.
 • Faktura – faktura w formie elektronicznej wystawiana i przesyłana na adres Użytkownika wskazany przez Użytkownika w ramach procesu zakupu Biletu, zgodnie z § 8 pkt. 5 Regulaminu.
 • Impreza – każde wydarzenie kulturalne organizowane przez Organizatora, na które to wydarzenie Bilety są dostępne w Systemie UrbanatorDays.com.
 • Impreza On-line – Impreza, która będzie dostępna w wersji on-line i dostęp do której będzie możliwy dla posiadacza Biletu On-line. Do Imprez On-line stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu, z zastrzeżeniem Dodatkowych Postanowień Regulaminu dot. Imprez On-line.
 • Kwota należności – jest to kwota, którą Użytkownik powinien ostatecznie zapłacić po skutecznym złożeniu zamówienia Biletu.
 • Nabywca Biletu – Użytkownik, który nabył Bilet (lub odpowiednio Biletu On-line) poprzez UrbanatorDays.com.
 • Obiekt – miejsce, w którym będzie się odbywać dana Impreza.
 • Organizator – każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna, będąca organizatorem Imprezy.
 • Posiadacz Biletu – osoba, która legitymuje się Biletem w sposób uprawniony, spełniająca wymagania Regulaminu i Regulaminu Organizatora.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, wraz z Dodatkowymi Postanowieniami Regulaminu dot. Imprez On-line.
 • Regulamin Organizatora – regulamin konkretnej Imprezy ustanowiony przez jej Organizatora.
 • Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę – regulamin dotyczący sprzedaży Biletów na daną Imprezę zamieszczony na stronie Imprezy. Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę ma zastosowanie jedynie przy zakupie Biletów na tę Imprezę.
 • Strona Imprezy/Strona danej Imprezy – podstrona na UrbanatorDays.com, dedykowana danej Imprezie.
 • System UrbanatorDays.com/System – udostępniony przez UrbanatorDays.com elektroniczny system do nabywania Biletów na wydarzenia organizowane przez organizatorów, który umożliwia obsługę m.in. procesu składania zamówień wybranych Biletów, generowania ich w formie elektronicznej, a także dokonywania zwrotów Biletów. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Systemu UrbanatorDays.com to: dostęp do sieci internet, przeglądarka stron internetowych (zalecane: Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) aplikacja do obsługi Javascript i plików Cookies oraz program do obsługi plików typu PDF.
 • Użytkownik – każda osoba korzystająca z Systemu UrbanatorDays.com.
 • Wejściówka – potwierdzenie prawa uprawnionego posiadacza nieodpłatnej Wejściówki do uczestnictwa w wybranej Imprezie, dostępnej w Systemie UrbanatorDays.com, zgodnie z Regulaminem Organizatora. Do Wejściówek stosuje się odpowiednio regulacje dotyczące Biletu.
 • Widz – osoba uprawniona do uzyskania we wskazanym terminie dostępu do Imprezy On-line na podstawie Biletu On-line.
  Zasady korzystania z Obiektu – dokument sporządzony przez właściciela lub zarządcę Obiektu określający zasady obowiązujące Użytkowników uczestniczących w Imprezie, która ma się odbyć na terenie danego Obiektu, dostępny na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu; dokument ten może występować pod inną nazwą na stronie Organizatora lub Obiektu.

 

Zasady Ogólne

 • Niniejszy Regulamin zawiera postanowienia dotyczące założenia i utrzymania konta w Systemie UrbanatorDays.com oraz zasad nabywania Biletów na stronie UrbanatorDays.com, zwrotów Biletów, a także tryb składania i rozpatrywania reklamacji.
 • UrbanatorDays.com udostępnia do sprzedaży Bilety na Imprezy realizowane przez Organizatora. UrbanatorDays.com jest organizatorem Imprezy i odpowiada za poprawność działania Systemu UrbanatorDays.com i za to, że Bilety nabyte z wykorzystaniem Systemu UrbanatorDays.com będą uznawane przez Organizatora za uprawniające do wejścia na daną Imprezę zgodnie z Regulaminem i Regulaminem Organizatora. Informacje dotyczące Imprez, na które Użytkownik może kupić Bilet korzystając z Systemu UrbanatorDays.com, znajdują się na stronie UrbanatorDays.com.
 • Użytkownik korzystający z Systemu UrbanatorDays.com akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Użytkownik nie ma prawa zamieszczać treści o charakterze bezprawnym, w szczególności mogących naruszać dobra osobiste innych osób, w tym UrbanatorDays.com, a także podejmować działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia w Systemie UrbanatorDays.com.
 • W zależności od decyzji Organizatora danej Imprezy Bilety są sprzedawane:
  • w wersji papierowej lub elektronicznej;
  • jako Bilety imienne lub na okaziciela.
 • Organizator może także dopuścić możliwość sprzedaży Karnetów. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na Stronie danej Imprezy lub na etapie składania zamówienia.
 • Przed zakupem Biletu na stronie UrbanatorDays.com Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, Regulaminem Sprzedaży Biletów na daną Imprezę (o ile dotyczy) oraz Regulaminem Organizatora, Zasadami korzystania z Obiektu i wszelkimi dodatkowymi informacjami zamieszczonymi przez UrbanatorDays.com na Stronie Imprezy. Nabywcy Biletów zobowiązani są do sprawdzania Strony Imprezy, na którą nabyli Bilet, także bezpośrednio przed terminem Imprezy. W przypadku zmiany terminu lub programu Imprezy lub też wystąpienia okoliczności, które wiążą się z koniecznością spełnienia dodatkowych wymagań przez Uczestników, UrbanatorDays.com będzie przekazywał informacje uzyskane od Organizatora w tym zakresie.
 • Informacje umieszczone na Stronie Imprezy, w tym Regulamin Organizatora, o którym mowa w pkt 9 poniżej oraz Zasady korzystania z Obiektu, o których mowa w pkt 10 poniżej, obowiązują wszystkich uczestników Imprezy. W przypadku, jeżeli Nabywca Biletów nabył Bilety także dla innych osób, jest on zobowiązany poinformować te osoby o obowiązujących regulaminach, konieczności zapoznania się z nim i ich przestrzegania, a także przekazać im pozostałe informacje udostępniane na Stronie Imprezy.
 • Jeżeli Organizator danej Imprezy opracował Regulamin Organizatora, to jego postanowienia także obowiązują Nabywców Biletów i innych uczestników Imprezy. W takim przypadku UrbanatorDays.com udostępni Regulamin Organizatora poprzez umieszczenie go na Stronie Imprezy. W przypadku składania zamówienia Biletów na Imprezy, w których warunki uczestnictwa są objęte także Regulaminem Organizatora, Nabywca Biletów akceptuje wskazane regulaminy przy potwierdzaniu zamówienia.
 • Właściciel lub zarządca Obiektu, na którym ma odbywać się Impreza może określić Zasady korzystania z Obiektu. W takich przypadkach obowiązują one wszystkich uczestników Imprezy przebywających na terenie Obiektu. Zasady korzystania z Obiektu będą udostępniane na stronie internetowej Organizatora lub Obiektu.
 • Niektóre rodzaje Imprez mogą być objęte dodatkowymi regulacjami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych oraz innych aktów prawnych regulujących kwestie bezpieczeństwa, jak również mających na celu zwalczanie, przeciwdziałanie i zapobieganie chorobom zakaźnym. Takie regulacje dotyczą wszystkich uczestników Imprezy. Warunkiem uczestnictwa w Imprezie oprócz nabycia Biletu jest spełnienie przez Nabywcę Biletów określonych przez UrbanatorDays.com lub Organizatora Imprezy aktualnych wymogów bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa sanitarnego, takich jak w szczególności poddanie się testowi na obecność wirusa choroby zakaźnej we wskazanym przez UrbanatorDays.com lub Organizatora Imprezy punkcie przeprowadzania testów. Nabywca Biletów zobowiązany jest do poddania się procedurze testu w wyłącznie placówkach medycznych lub punktach testowania wskazanych na stronie internetowej Imprezy. Testy wykonane przez Nabywcę Biletów w innych placówkach lub samodzielnie nie uprawniają Nabywcy Biletów do udziału w Imprezie ani do żądania zwrotu Kwoty Należności.
 • W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne Nabywca Biletów powinien podać dane osobowe, zgodnie z wymogami Organizatora Imprezy. W zależności od decyzji Organizatora i postanowień Regulaminu Organizatora konieczne jest podanie danych osób, które będą Posiadaczami Biletów (uczestnikami Imprezy) lub jedynie Nabywcy Biletów. Szczegółowe informacje w tym zakresie będą każdorazowo podane na Stronie Imprezy.
 • W przypadku Biletów sprzedawanych jako bilety imienne, Bilety te będą weryfikowane przy wejściu na Imprezę pod kątem zgodności danych zawartych na Bilecie z danymi posiadacza Biletu. W celu dokonania weryfikacji, posiadacz Biletu ma obowiązek okazać dokument tożsamości celem dokonania weryfikacji. Z zastrzeżeniem pkt 14 poniżej, w przypadku gdyby okazało się, iż dane zawarte na Bilecie różnią się od danych posiadacza Biletu, Organizator ma prawo odmówić wpuszczenia takiej osoby na Imprezę.
 • W przypadku, jeżeli z Regulaminu Organizatora wynika możliwość podania przy zakupie Biletów sprzedawanych jako bilety imienne jedynie danych Nabywcy Biletów, prawo wejścia na Imprezę ma Nabywca Biletów oraz osoby mu towarzyszące przy wejściu, w ilości odpowiadającej ilości nabytych Biletów.

 

Wybór sposobu płatności za Bilet na stronie www.UrbanatorDays.com

 • System umożliwia dokonanie płatności w następujące sposoby:
  •  przelewem;
  • za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (zgodnie z regulaminem tego serwisu);
 • przy czym przy zakupie Biletów na daną Imprezę dostępne są wybrane metody płatności wskazane w procesie składania zamówienia. Wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za Bilet, w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu, ponosi Użytkownik. Koszty te są wskazane przy składaniu zamówienia.
 • Brak wpływu środków pieniężnych na rachunek UrbanatorDays.com lub nieotrzymanie potwierdzenia dokonania transakcji przez operatora płatności w określonym w pkt 4 powyżej terminie powoduje anulowanie zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 3 i 4 Regulaminu.
 • Podczas dokonania płatności należy podać w tytule przelewu dane, które zostały przedstawione na stronie UrbanatorDays.com podczas składania zamówienia. Użytkownik nie może za pomocą jednej płatności dokonać zapłaty za więcej niż jedno zamówienie.

Zakończenie procesu zakupu Biletu

 • Po dokonaniu wyboru Imprezy, rodzaju i ilości Biletów, sposobu płatności oraz opcji dostarczenia Biletów, Użytkownik zobowiązany jest do zaakceptowania warunków nabycia Biletów, sprawdzenia wprowadzonych przez Użytkownika do Systemu danych, oraz potwierdzenie chęci realizacji zamówienia poprzez wciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po zaakceptowaniu warunków nabycia Biletów, UrbanatorDays.com przesyła Użytkownikowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy.
 • Umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty Kwoty należności (umowa zakupu Biletu).
 • Nieopłacenie zamówienia w terminie, zgodnie z § 7 pkt 4, zostanie uznane jako odstąpienie Użytkownika od umowy i takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.
 • W przypadku anulowania zamówienia, zgodnie z pkt 3 powyżej, nie ma możliwości jego przywrócenia, a jedynie jest możliwe złożenie nowego zamówienia. W takim przypadku UrbanatorDays.com nie może zagwarantować, że wybrane Bilety będą wciąż dostępne. W przypadku, gdy wpłacone pieniądze wpłynęły po terminie określonym w § 7 pkt 4, Użytkownikowi przysługiwać będzie jedynie zwrot wpłaconych środków.
 • Każda sprzedaż biletu będzie udokumentowana fakturą wystawioną na rzecz Nabywcy biletu. W tym celu Nabywca jest zobowiązany przekazać wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury. W przypadku, gdy Użytkownik chce uzyskać Fakturę za zakupiony Bilet wystawioną na firmę jest zobowiązany podać dane firmy wraz z numerem NIP w momencie składania zamówienia. Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o podatku od towarów i usług późniejsze uzupełnienie tych danych i otrzymanie faktury VAT ze wskazanym numerem NIP nabywcy nie będzie możliwe.
 • UrbanatorDays.com jest uprawniony do anulowania zamówienia/Biletu w sytuacji, gdy:
  • Użytkownik dokonał płatności przy użyciu kradzionych kart kredytowych;
  • Bilet został wystawiony do dalszej sprzedaży poza Systemem UrbanatorDays.com (za wyjątkiem autoryzowanych kanałów odsprzedaży, w przypadkach dozwolonych przez Organizatora);
  • Bilet został kupiony w nieautoryzowanym przez UrbanatorDays.com lub Organizatora serwisie, sklepie lub platformie handlowej;
  • Bilet nie został opłacony w terminie, zgodnie z §7 pkt 5;
  • Użytkownik nabył Bilety w ilości przekraczającej obowiązujący limit;
  • Bilet został nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu lub Regulaminu Organizatora;
  • oraz w innych sytuacjach wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub Regulaminie Organizatora.
 • We wskazanych w pkt 6 ppkt a-d przypadkach UrbanatorDays.com jest uprawniony do dokonania zgłoszenia zdarzenia do właściwych organów ścigania.
 • Zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu Biletu.

 

Odwołanie, zmiana czasu i miejsca Imprezy, zwrot pieniędzy za Bilety, zmiana danych oraz zgoda na odsprzedaż Biletów

 • Bilet zakupiony w sposób określony w Regulaminie nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy oraz w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie Organizatora. W przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty lub miejsca odbycia Imprezy lub w innych sytuacjach wskazanych w Regulaminie Organizatora, Nabywca Biletu będzie miał możliwość wymiany Biletu na inny lub zwrotu pieniędzy, zgodnie z postanowieniami §9 Regulaminu. UrbanatorDays.com obsługuje proces zwrotów Biletów, zgodnie z upoważnieniem Organizatora.
 • W przypadku odwołania, zmiany czasu lub miejsca Imprezy, UrbanatorDays.com niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Nabywców Biletów, poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej UrbanatorDays.com. Dodatkowo Nabywcy Biletów mogą otrzymać tą informację e-mailem.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §9 pkt 1 powyżej, w celu uzyskania zwrotu pieniędzy za zrealizowane zamówienie, Nabywca Biletu zobowiązany jest do przesłania, na adres wskazany w pkt 5 poniżej, wypełnionego formularza zwrotu lub oświadczenia o zwrocie wraz ze wskazaniem następujących aktualnych danych:
  • imię i nazwisko Nabywcy Biletu,
  • adres e-mail,
  • numer telefonu,
  • numer zamówienia,
  • nazwa Imprezy,
  • ilość biletów.
  • oraz Dowodu Zakupu.
 • W przypadku zakupu Biletu w formie elektronicznej należy przesłać wypełniony formularz zwrotu lub informacje, o których mowa w ust. 3 powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mail: fundacja@urbaniak.com.
 • Zwrot pieniędzy za zakup Biletu odbędzie się, analogicznie do sposobu dokonania zapłaty, niezwłocznie po otrzymaniu środków od Organizatora. W przypadku zamknięcia konta/karty, którą dokonywana była transakcja Nabywca Biletów lub w przypadku chęci otrzymania środków za zwrot na inny rachunek bankowy, Nabywca Biletu powinien przesłać dane rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot środków za zwracane Bilety wraz z wypełnionym formularzem zwrotu lub informacjami o których mowa w ust. 3 powyżej.
 • Organizator może ustalić inne niż określone w niniejszym paragrafie zasady i terminy dokonywania zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, z którymi
 • Nabywca Biletu będzie mógł się zapoznać poprzez informację zawartą na stronie internetowej www.urbanatordays.com. O odmiennej procedurze zwrotu Biletów w przypadku odwołania Imprezy, zmiany daty i miejsca odbycia Imprezy, Nabywca Biletu zostanie poinformowany w momencie składania zamówienia za pośrednictwem Systemu.
 • W przypadku dokonywania zwrotów Biletów na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora, innych niż wskazane w pkt 1 powyżej, zastosowanie ma procedura określona w pkt 3 powyżej, chyba, że inaczej wynika z Regulaminu Organizatora.
 • W przypadku dokonywania zwrotów Biletów, o których mowa w pkt 8 powyżej, UrbanatorDays.com zobowiązany jest do zwrotu wyłącznie ceny zwracanych Biletów. Jeżeli z Regulaminu Organizatora wynika konieczność poniesienia przez Nabywcę Biletu opłaty w związku z dokonywanym zwrotem, zostanie on poinformowany o sposobie w jakim może dokonać tej opłaty.
 • W przypadku Biletów imiennych dopuszczalność i zasady zmiany danych na Bilecie określa Regulamin Organizatora danej Imprezy. Jeżeli z Regulaminu Organizatora wynika konieczność poniesienia przez Nabywcę Biletu opłaty w związku z dokonywaną zmianą danych, zostanie on poinformowany o sposobie w jakim może dokonać tej opłaty.
 • Biletów nie można odsprzedać, chyba, że jest to dozwolone przez Organizatora, przy czym w takim przypadku Organizator wskaże dozwolone, autoryzowane kanały odsprzedaży – jedynie Bilety odsprzedane za pośrednictwem autoryzowanych kanałów odsprzedaży będą uprawniały do wejścia na Imprezę. W zależności od kanału odsprzedaży, odsprzedaż może się wiązać z koniecznością poniesienia opłaty.

 

Procedura reklamacyjna

 • Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem adresu mailowego: fundacja@urbaniak.com lub w drodze listu poleconego przesłanego do siedziby fundacji: przy ul. Żelaznej 67/75 (00-871 Warszawa). Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. UrbanatorDays.com obsługuje reklamacje kierowane w związku z usługami świadczonymi przez UrbanatorDays.com.

 

Odpowiedzialność

 • Użytkownik winien sygnalizować UrbanatorDays.com wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu poprzez przesłanie stosownej informacji na fundacja@urbaniak.com.
 • Organizatorzy ponoszą odpowiedzialność za organizowaną przez siebie Imprezę, w tym za jej odbycie się i przebieg.

Ochrona danych osobowych

 • Administratorem danych osobowym jest Fundację Urbaniak.com z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelazna 67/75 (00-871 Warszawa). Szczegółowe zasady przetwarzania przez UrbanatorDays.com danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. Postanowienia Polityki prywatności są integralną częścią Regulaminu.
 • Dane osobowe podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez UrbanatorDays.com w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. realizacji złożonego zamówienia na www.urbanatordays.com.
 • W przypadku dystrybucji Biletów jako bilety imienne administratorem danych osobowych umieszczonych na Bilecie, tj. podanych w celu personalizacji Biletów, jest Organizator Imprezy. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się na stronie Imprezy.

Inne postanowienia

 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
 • W celu zlikwidowania konta i wyrejestrowania z Systemu należy zgłosić taką chęć na adres fundacja@urbaniak.com.
 • W odniesieniu do wszelkich kwestii związanych z danym zamówieniem zastosowanie ma Regulamin, Regulamin Sprzedaży Biletów na daną Imprezę (o ile został ustanowiony i opublikowany) oraz
 • Regulamin Organizatora obowiązujące w dniu skutecznego złożenia zamówienia. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a Regulaminu Sprzedaży Biletów na daną Imprezę pierwszeństwo mają postanowienia Regulaminu Sprzedaży Biletów na daną Imprezę.
 • Możliwe są zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak:
  zmiany w Systemie, w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności lub wynikające z dodania nowych usług, a także zmiany wymogów technicznych;
  zmiany procesu dystrybucji Biletów;
  dodanie lub zmiana usług świadczonych przez UrbanatorDays.com lub oferowanych towarów;
  chęć poprawy jakości obsługi Użytkowników i ułatwienia im korzystania z Systemu;
  bezpieczeństwo Systemu i dostępnych funkcjonalności, w szczególności procesu nabywania Biletów oraz przeciwdziałanie nadużyciom i korzystaniu z Systemu w sposób naruszający przepisy prawa;
  konieczność zmiany lub dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, a także decyzji, nakazów, orzeczeń, interpretacji lub innych postanowień organów publicznych;
  konieczność doprecyzowania lub wyjaśnienia postanowień Regulaminu;
  zmiana danych lub innych informacji związanych z UrbanatorDays.com.
 • Zmiany do Regulaminu wraz z terminem ich wejścia w życie, będą udostępniane Użytkownikom na stronie www.UrbanatorDays.com, przy czym do złożonych zamówień na Bilety zastosowanie mają postanowienia Regulaminu w brzmieniu zaakceptowanym w momencie składania zamówienia.
 • Użytkownik, który nie akceptuje zmian do Regulaminu ma prawo zlikwidować konto i wyrejestrować się z Systemu. W tym celu należy zgłosić taką chęć na adres na fundacja@urbaniak.com.
 • W razie sporów z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd powszechny właściwy na podstawie obowiązujących przepisów.
 • UrbanatorDays.com deklaruje chęć pozasądowego rozstrzygania sporów z Użytkownikami, w tym m.in. za pośrednictwem platformy UOKIK: Polubowne Rozwiązywanie Sporów Konsumenckich.
 • Użytkownik jako konsument ma także możliwość korzystania z unijnej platformy: Internetowe rozstrzyganie sporów.

Dodatkowe postanowienia Regulaminu dotyczące Biletu On-line i Imprezy On-line

 • Bilety On-line (zawierające zindywidualizowany kod dostępu) zostają przekazane Nabywcy Biletu w formie elektronicznej na podany adres e-mail, wraz z linkiem umożliwiającym dostęp do Imprezy On-line na UrbanatorDays.com.Streaming lub innej platformie wskazanej przez Organizatora, w terminie wskazanym w wiadomości e-mail przesłanej wraz z Biletem On-line. Informacje o sposobie uzyskania dostępu do Imprezy On-line każdorazowo wskazane są na Stronie dotyczącej danej Imprezy On-line.
 • Od momentu przekazania Nabywcy Biletu On-line, Nabywca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ewentualną utratę Biletu On-line, w tym w przypadku udostępnienia, kradzieży lub zniszczenia Biletu On-line.
 • Z Biletu On-line może korzystać jedna osoba jako Widz – Widzem może być Nabywca Biletu lub osoba, której Nabywca Biletu udostępni Bilet. Jeżeli Nabywca Biletu On-line udostępni Bilet On-line osobie trzeciej, taka osoba nabywa uprawnienie do uzyskania dostępu do Imprezy On-line jako Widz, a Nabywca Biletu tym samym traci to uprawnienie.
 • Wzięcie udziału w Imprezie On-line wymaga zapewnienia przez Widza łącza internetowego o minimalnej prędkości 2 Mbit/s oraz spełnienia minimalnych wymagań systemowych platformy internetowej wskazanej przez Organizatora. Szczegółowe informacje o wybranej platformie będą każdorazowo znajdować się na Stronie danej Imprezy On-line. W przypadku, gdy Impreza On-line odbędzie się w
 • UrbanatorDays.com. Streaming informacje o minimalnych wymaganiach systemowych dostępne będą na stronie UrbanatorDays.com. Niezapewnienie przez Widza odpowiedniego łącza internetowego i niespełnienie skazanych powyżej wymagań może skutkować brakiem dostępu do Imprezy On-line lub złą jakością transmisji Imprezy On-line. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Widz.
  Z zastrzeżeniem pkt 6 poniżej, Bilet On-line uprawnia do uzyskania jednorazowego dostępu do Imprezy On-line, w ramach UrbanatorDays.com. Streaming lub na innej platformie wskazanej przez Organizatora, oraz na jednym urządzeniu.
 • W przypadku, gdy Impreza On-line ma charakter VOD (video-on-demand), jeden Bilet On-line uprawnia do uzyskania dostępu do Imprezy On-line na zasadach określonych w Regulaminie Organizatora takiej Imprezy.
 • W przypadku próby uzyskania więcej niż jednego dostępu na podstawie jednego Biletu On-line (niezależnie od tego czy przez jedną osobę na różnych urządzeniach czy przez różne osoby), dostęp do transmisji Imprezy On-line zostanie przyznany Widzowi, który uzyskał do niej dostęp jako ostatni. Skutkować to będzie wylogowaniem z transmisji Widzów, którzy dołączyli do niej wcześniej korzystając z danego Biletu On-line.
 • W przypadku wykrycia przez UrbanatorDays.com próby uzyskania na podstawie tego samego Biletu On-line kilku dostępów w tym samym czasie (niezależnie od tego czy przez jedną osobę na różnych urządzeniach czy przez różne osoby), Bilet On-line zostanie anulowany, a Widz utraci dostęp do Imprezy On-line.
 • Wszelkie działania zmierzające do utrwalenia Imprezy On-line lub udostępnienia Imprezy On-line w sposób niezgodny z Regulaminem lub Regulaminem Organizatora, w tym nagrywanie, powielanie lub dalsza transmisja Imprezy On-line, będą skutkować natychmiastową utratą dostępu do Imprezy On-line i anulacją Biletu On-line.
 • Dla wybranych Imprez On-line transmitowanych w serwisie UrbanatorDays.com. Streaming dostępna może być funkcja chat. UrbanatorDays.com lub osoba moderująca chat ze strony Organizatora Imprezy On-line ma możliwość zablokowanie użycia chatu w przypadku, gdy uczestnik używa go do popularyzacji treści wulgarnych, obraźliwych i sprzecznych z dobrymi obyczajami.
  W przypadku rozpatrywania reklamacji zastosowanie mają pozostałem zapisy Regulaminu ze szczególnym uwzględnieniem paragrafu 10.